Studia

Konieczność formacji intelektualnej wypływa z „żądania” ludzkiego rozumu, który dąży do poznania prawdy. Ten ambitny wysiłek rozumu ma z kolei prowadzić do wiary (intellego ut credam). Alumni w czasie sześcioletnich studiów seminaryjnych zdobywają odpowiedni zasób wiedzy i ugruntować wiarę, aby sprostać wymogom „nowej ewangelizacji”. Dwa lata studium filozofii mają rozbudzić w alumnach pragnienie szukania obiektywnej prawdy, pokonywania subiektywizmu, ponadto służa przyswojeniu właściwych pojęć i zarysować historię rozwoju myśli filozoficznej. Na tej bazie przyszli kapłani zagłębiają się w studium teologii, pamiętając, że wywodzi się ona z wiary i ku wierze prowadzi. Ostatecznie zgłębianie wiedzy teologicznej ma służyć coraz pełniejszemu przylgnięciu do Jezusa Chrystusa, Mądrości Bożej i uczestnictwem w życiu Kościoła jako wspólnoty wiary.

Seminarium Diecezji Siedleckiej jest afiliowane do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela. Przebieg studiów i zakres przekazywanej wiedzy określa „ratio studiorum”. Zgodnie z zawartymi tam wymogami alumni winni zdać wszystkie egzaminy i uzyskać wszystkie zaliczenia, aby przed święceniami prezbiteratu osiągnąć stopień magistra teologii. Uczestnictwo w wykładach, ćwiczeniach, lektoratach i seminariach naukowych jest obowiązkowe.

(Por. II Synod Diecezji Siedleckiej)

 

Przedmioty

Rok I

Logika  Teoria poznania Metafizyka Fonetyka
Wstęp do filozofii Historia filozofii Psychologia ogólna Język łaciński
 Muzyka kościelna   Kultura języka polskiego  Elementy informatyki  Historia Kościoła
Historia i geografia biblijna Wprowadzenie do modlitwy Wprowadzenie w życie moralne Lektorium tekstów filozoficznych
Wprowadzenie w podstawowe prawdy wiary

 

lektoraty do wyboru: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański

 

Rok II

 Etyka Historia Kościoła Liturgika Religiologia
Historia filozofii  Antropologia filozoficzna Muzyka kościelna Język grecki
Teodycea (filozofia Boga) Ogólna metodologia nauki Formy muzyczne w liturgii Język łaciński
Filozofia przyrody (kosmologia) Lektorium tekstów filozoficznych  Wprowadzenie do Pisma Św. Psychologia rozwojowa

lektoraty do wyboru:
 angielski, niemiecki, włoski, hiszpański

 

Rok III

Teologia moralna Stary Testament Liturgika Patrologia
Teologia dogmatyczna Nowy Testament Język łaciński Dydaktyka
Teologia fundamentalna Prawo kanoniczne Muzyka kościelna Pedagogika

lektoraty do wyboru:
 angielski, niemiecki, włoski, hiszpański

 

Rok IV

Teologia polityki Stary Testament Liturgika Patrologia
Teologia moralna Nowy Testament Homiletyka Muzyka kościelna
Teologia pastoralna Prawo kanoniczne Tradycja Kościołów Wschodnich Katechetyka fundamentalna
Teologia dogmatyczna Katolicka Nauka Społeczna

 

Rok V

Teologia rodziny Stary Testament Liturgika Historia sztuki
Teologia moralna Nowy Testament Homiletyka Muzyka kościelna
Teologia pastoralna Teologia duchowości Prawo kanoniczne Katechetyka materialna
Teologia dogmatyczna Katolicka Nauka Społeczna Historia Kościoła lokalnego Współczesne kierunki filozoficzne

lektorat:
 z
agadnienia wstępne z języka hebrajskiego

 

Rok VI

Teologia biblijna Ekumenizm Liturgika Katechetyka
Teologia pastoralna  Sakrament pokuty Homiletyka Muzyka kościelna
Teologia duchowości Konserwacja zabytków Prawo wyznaniowe Medycyna pastoralna
Kierownictwo duchowe

 


© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności