Warunki przyjęcia do seminarium

Młodzi mężczyźni, posiadający maturę, którzy rozpoznają w swoim życiu głos powołania do kapłaństwa i chcieliby, żeby Kościół pomógł im to rozeznać odbywają kilkuletnią formację w seminarium — ludzką, intelektualną, duchową i pastoralną. Aby podjąć studia i formację w seminarium należy najpierw przejść procedurę rekrutacyjną. Terminy rekrutacji są publikowane na stronie internetowej WSD Siedlce każdego roku na przełomie maja i czerwca, zwykle pod koniec okresu egzaminów maturalnych. Każdego roku są dwa terminy (zwykle jest to sobota): jeden na początku lipca (po oficjalnym rozdaniu świadectw maturalnych) i drugi: w ostatnich dniach sierpnia. Można również w dowolnym momencie w ciągu roku skontaktować się z Rektorem lub Moderatorami czy też Ojcami duchownymi, by otrzymać podstawowe wskazówki, porady, informacje dotyczące przyjęcia do formacji seminaryjnej. W szczególnych przypadkach można umówić się na spotkanie indywidualne poza oficjalnymi datami rekrutacji. Pierwszym elementem rekrutacji jest rozmowa wstępna z Rektorem seminarium i/lub z innymi Moderatorami. Byłoby najlepiej gdyby kandydat wcześniej złożył właściwe dokumenty. Dotyczy to szczególnie życiorysu i świadectwa doświadczenia Boga tak, by Moderatorzy mogli przed rozmową zapoznać się z ich treścią. Jeśli nie jest to jednak możliwe komplet wymaganych dokumentów należy dostarczyć najpóźniej do daty rozmowy kwalifikacyjnej. Do Rektoratu WSD Siedlce należy dostarczyć:

 • prośbę o przyjęcie, napisaną własnoręcznie, Pobierz wzór
 • życiorys (z dokładnymi danymi personalnymi),
 • świadectwo doświadczenia Boga i usłyszenia głosu powołania,
 • świadectwo dojrzałości,
 • świadectwo chrztu,
 • świadectwo bierzmowania,
 • opinię księdza proboszcza,
 • opinię katechety,
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów, wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie na wszystkie wyższe uczelnie
 • zaświadczenie o niekaralności
 • 4 fotografie legitymacyjne,
 • xero dowodu osobistego.

W czasie rekrutacji kandydaci zdają również egzamin pisemny mający na celu zorientowanie się w podstawowej, ogólnej wiedzy z zakresu katechizmu, historii Kościoła, życia Kościoła lokalnego, podstawowych zagadnień teologiczno-moralnych. Z podanych niżej tematów należy wybrać i przygotować jeden, który będzie przedmiotem egzaminu pisemnego. Tematyka pozostałych zagadnień jest też poruszana podczas rozmów kwalifikacyjnych z Rektorem.

 1. Znaczenie pontyfikatów papieży św. Jana XXIII, św. Pawła VI, św. Jana Pawła II oraz Benedykta XVI dla Kościoła i świata.
 2. Na czym polega wyjątkowość chrześcijaństwa w stosunku do innych religii?
 3. Ukaż powołanie kapłańskie jako dar i tajemnicę. (W nawiązaniu do książki św. Jana Pawła II pt. Dar i Tajemnica, Kraków 1999.)
 4. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? (W nawiązaniu do książki pt. Wierzę w Syna Bożego, pod red. Ks. M. Paluszkiewicza, Siedlce 2014.)
 5. Jaką rolę pełni Duch Święty w życiu Kościoła i każdego chrześcijanina?
 6. Uzasadnij potrzebę i wartość czystości seksualnej w rozwoju młodego człowieka na podstawie znanej Ci literatury chrześcijańskiej.
 7. Jaką postawę winien przejawiać chrześcijanin wobec spraw dotyczących życia, takich jak: aborcja, eutanazja, „in vitro” i dlaczego?
 8. Omów życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich na podstawie Dziejów Apostolskich.
 9. Omów postać i działalność św. Pawła Apostoła.
 10. Czy wiara chrześcijańska zobowiązuje do patriotyzmu? Uzasadnij na podstawie znanej Ci literatury polskiej.

 

Lektury pomocne w przygotowaniu wyżej wymienionych zagadnień:

 1. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 2. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005.
 3. Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. ks. M. Rusecki, Lublin 1992.
 4. Dar i tajemnica, Jan Paweł II
 5. Wierzą w Syna Bożego, red. Ks. M. Paluszkiewicz, Siedlce 2014.


© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności